دسترسی برای ویرایش مقالات
1398/10/11


دسترسی برای ویرایش مقالات باز شده است.چنانچه در پنل کاربری و یا درون مقاله اسامی را به درستی وارد نکرده اید یا مقاله شما دارای مشکل تایپی و ... می باشد تا پایان ساعت 12 روز 14 دی ماه فرصت دارید از این امکان استفاده کنید.پس از این مهلت ویرایش بسته می شود و امکان هیچ تغییری در مقاله و پنل کاربری شما نخواهد بود.
(برای هر مقاله باید بصورت جداگانه ویرایش را انجام دهید.)
برای دسترسی به ویرایش پس از ورود به پنل کاربری خود مراحل زیر را دنبال کنید.

 

1
2