*بسیار مهم-اطلاعیه پایان مهلت ویرایش مقالات
1398/10/14


توضیحات بیشتر:

برای گرفتن امتیاز مقالات توسط اساتید محترم دانشگاهها ، هر دانشگاه بنا بر تصمیم واحد پژوهش خود تایتل خاصی برای نوشتن نام دانشگاه در مقاله ها دارد که باید رعایت گردد و چنانچه این تایتل در مقاله شما رعایت نشده باشد، اساتید محترم حائز کسب امتیاز نمی شوند. و پس تهیه لوح فشرده حاوی مقالات منتخب توسط دبیرخانه همایش امکان تغییر فایل مقالات شما میسر نمی باشد.لوح فشرده به همراه اصل گواهی پذیرش مقالات برای شما ارسال می شود و اگر در ترتیب نوشتن نام و سمت اساتید محترم اشکالی وجود داشته باشد حائز کسب امتیاز لازم از دانشگاه مورد نظر نمی گردند.
به عنوان مثال یک تایتل نوشتن اسامی اساتید توسط یکی از دانشگاه ها به صورت زیر است:

مهدی شریفی نسب*
استادیار گروه حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ،زنجان، ایران