ارسال بسته های پستی
1400/11/16

* به اطلاع آن دسته از پژوهشگرانی که مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال کرده بودند می رساند آخرین پارت ارسال گواهی ها روز پنجشنبه 14 بهمن انجام شده است و با توجه به این موضوع دریافت بسته های پستی طی روزهای آینده اتفاق خواهد افتاد و پژوهشگرانی که طی روزهای اخیر  (5 روز منتهی به تاریخ کنفرانس) مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال کرده اند طی 2 تا 3 روز آینده گواهی آنان به آدرس نویسندگان مسئول ارسال خواهد شد.

پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سپاسگذاریم
دبیرخانه همایش