کد رهگیری پستی شرکت کنندگان غیرحضوری
1400/11/16

دانلود کد رهگیری پستی شرکت کنندگان غیرحضوری
(توجه: فایل PDF در 2 صفحه است)

Untitled-3  


سایت رهگیری مرسولات پستی


توجه: ضمنا چنانچه مقالات خود را در 5 روز منتهی به همایش ارسال کرده اید نام شما در لیست فوق نمی باشد و باید منتظر بسته پستی خود در روزهای آینده باشید.